Privacyverklaring

Privacy Verklaring Vrouwen Kontakt Obdam 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwen Kontakt Obdam houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Vrouwen Kontakt Obdam zijn  wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Vrouwen Kontakt Obdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Administratieve doeleinden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 Het lidmaatschap van de betreffende persoon.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Vrouwen Kontakt Obdam de volgende persoonsgegevens van u:
 Naam
 Adres en woonplaats
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Bankrekeningnummer, in geval van lidmaatschap en enkel in geval u een machtiging tot automatische incasso afgeeft.

 Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen Kontakt Obdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. 

2.Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt, zonder uw toestemming.

 Binnen de EU
Google Analytics: Google Analytics verwerkt persoonsgegevens. Een IP-adres is een persoonsgegeven volgens de AVG. Google Analytics koppelt IP-adressen aan acties op de site. Waardoor herleidbaar is welke acties een natuurlijk persoon op een site uitvoert. Dit heeft geen gevolgen voor de beveiliging van uw gegevens. Google is gevestigd in de VS, maar is in Europa gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. Wij beheren uw mailadres en verkopen uw mailadres niet door aan andere partijen.

 3.Bewaartermijn
Vrouwen Kontakt Obdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

4.Beeldmateriaal.
Vrouwen Kontakt Obdam plaatst foto’s en verjaardagen op de website en foto’s op facebook.

 5.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 Alle personen die namens Vrouwen Kontakt Obdam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 6.Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.